Leveringsvoorwaarden voor consumenten:

Algemene Voorwaarden:

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van DerTrade

DerTrade / PortofoonToebehoren.nl
Kristalweg 4
6049DA  Herten
Nederland

Email: info@portofoontoebehoren.nl

KvK Roermond: 62973479
BTW nummer: NL001827929B09

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • Software/programmeerpakketten/Programmeerkabels
  • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals: Oordopjes, in-ear-headsets, earfoams, accoustic eartubes, oorstukjes.
  • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
  • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • Kabelbreuken;
  • Gebreken door slijtage;

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. De consument is minimaal 18 jaar oud en handelings- en beschikkingsbevoegd.
 2. De consument is per e-mail bereikbaar
 3. De consument mag slechts één account aanmaken die gebruikt wordt voor het plaatsen van bestellingen.
 4. De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account. DerTrade raad de consument aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en deze zorgvuldig te bewaren.
 5. De consument stemt er, bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden, mee in op de hoogte te zijn van de regeling wat betreft retourneren, garantie en de eventuele kosten die dit met zich meebrengt.
 6. DerTrade is ten allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen te weigeren of daar aanvullende voorwaarden aan te verbinden.
 7. In geval afzonderlijke in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden voor zakelijke klanten:

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van leveranties van goederen en/of diensten (zoals montage, installatie en onderhoud, hierna gezamenlijk te noemen de “producten” door Portofoontoebehoren.nl) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De partij die de producten afneemt dan wel die met Portofoontoebehoren.nl onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst wordt hierin “Opdrachtgever” genoemd.

1.3 Toepasselijkheid van voorwaarden of condities van de opdrachtgever worden door Portofoontoebehoren.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Portofoontoebehoren.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en vervalt 30 (dertig) dagen na dagtekening.

2.2 Een aanbieding is gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.

2.3 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, (technische) tekeningen, afbeeldingen, adviezen, en maten, getallen, gewichten en/of andere aanduidingen van producten In door Portofoontoebehoren.nl verstrekte informatie zijn niet bindend.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Portofoontoebehoren.nl  de order schriftelijk aanvaardt dan wel feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft.

Artikel 4 – Industriële en intellectuele eigendom

4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een offerte te verveelvoudigen of openbaar te maken, (het gebruiksrecht van) software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen, aan derden af te staan of te wijzigen.

4.2 De broncode van de software en/of andere programmatuur wordt niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het eigendom van, en alle rechten rustende op industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij Portofoontoebehoren.nl of, indien van toepassing, de toeleverancier van Portofoontoebehoren.nl.

4.3 De Opdrachtgever zal aanduidingen van intellectuele eigendommen niet verwijderen of wijzigen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevat. Het is Portofoontoebehoren.nl te allen tijde toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

4.4 De Opdrachtgever is ermee bekend en accepteert dat Portofoontoebehoren.nl producten levert die niet door Portofoontoebehoren.nl doch door een toeleverancier zijn gefabriceerd of ontwikkeld.

4.5 De Opdrachtgever zal Portofoontoebehoren.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde producten. In geval van zo een aanspraak is alleen Portofoontoebehoren.nl bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen.

4.6 Indien Portofoontoebehoren.nl een product heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of aanwijzingen door of namens opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daarvoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Portofoontoebehoren.nl voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Opgegeven prijzen en vergoedingen zijn vrijblijvend, zijn in euro’s geacht te zijn genoteerd en exclusief BTW, alle overige in binnen- en buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten, toeslagen e.d., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Opgegeven prijzen voor te leveren zaken gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage- en inbedrijfstellingskosten.

5.3 Prijsverhogende factoren (zoals valutakoersen, rentekosten, lonen, energie-, materiaal- en grondstoffenprijzen e.d.) na de datum van aanbieding door Portofoontoebehoren.nl komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6 – Levering

6.1 Opgegeven levertijden en/of termijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn (ex works, conform Incoterms 1990).

6.2 Portofoontoebehoren.nl is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

6.3 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door Portofoontoebehoren.nl te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. In geen geval gaat de levertijd eerder lopen dan vanaf het moment dat Portofoontoebehoren.nl  in het bezit is van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens.

6.4 In geval Portofoontoebehoren.nl doet vervoeren is Portofoontoebehoren.nl vrij in de keuze van het vervoermiddel en doet Portofoontoebehoren.nl  zulks in opdracht en voor rekening van opdrachtgever. Het gestelde In artikel 6.1. :tweede zin, geldt evenzeer indien de vervoerder in een verklaring op de vrachtbrief stelt dat schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.

6.5 Overschrijding van de levertijd en/of termijnen geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het de opdrachtgever recht op ontbinding of op niet-nakomen van enige jegens Portofoontoebehoren.nl aangegane verplichting.

Artikel 7 -Diensten

7.1 Portofoontoebehoren.nl is gerechtigd voor het uitvoeren van diensten zoals onderhoud-, montage-, installatie- en servicewerkzaamheden voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. Portofoontoebehoren.nl  levert haar diensten naar beste weten en kunnen.

7.2 Het werk is opgeleverd wanneer het door de opdrachtgever is afgenomen of wanneer opdrachtgever blijk geeft het feitelijk beheer over het werk te hebben genomen.

7.3 Bij gefaseerde dienst verlening kan Portofoontoebehoren.nl de uitvoering van diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties zijn opgeleverd en opdrachtgever haar verplichtingen jegens Portofoontoebehoren.nl is nagekomen.

Artikel 8 – Reclame/Garantie

8.1 Bezwaren terzake gebreken in de hoedanigheid van de geleverde producten dienen, voor zover het gebreken betreft die direct bij (op)levering door middel van inspectie kunnen worden vastgesteld, binnen 8 dagen na (op)levering daarvan bij Portofoontoebehoren.nl schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde producten van Portofoontoebehoren.nl als door opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting meer mogelijk is.

8.2 Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking daarvan dan wel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden doch in ieder geval binnen de garantietermijn bij Portofoontoebehoren.nl schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waarvan de geleverde producten van Portofoontoebehoren.nl als door opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting meer mogelijk is.

8.3 Bezwaren terzake gebreken in de hoeveelheid van de geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering daarvan bij Portofoontoebehoren.nl schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde producten worden geacht te zijn geleverd en geaccepteerd waarbij de door Portofoontoebehoren.nl op de bij de producten verstrekte afleveringsbon, vrachtbrief of soortgelijk document vermelde aantallen bindend zijn.

8.4 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende zaken voor zijn risico en rekening terstond aan Portofoontoebehoren.nl retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.

8.5 De aansprakelijkheid van Portofoontoebehoren.nl ingeval van een gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van Portofoontoebehoren.nl dan restitutie van de (koop)prijs, herstel, (her-)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter keuze van Portofoontoebehoren.nl.

8.6 Deugdelijkheid van de geleverde producten wordt door Portofoontoebehoren.nl  gegarandeerd voor een tijdsduur van 12 maanden, Indien de looptijd van de fabrieksgarantie van de geleverde producten korter is dan 12 maanden geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  De garantieperiode op accu’s en headsets betreft 6 maanden. De garantieduur gaat in op de dag van levering.

8.7 Uit hoofde van de garantie is Portofoontoebehoren.nl slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan Portofoontoebehoren.nl binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van Portofoontoebehoren.nl uit hoofde van de garantie reiken niet verder dan restitutie van de (koop)prijs, herstel, (her)levering van een deugdelijk exemplaar: zulks ter vrije keuze van Portofoontoebehoren.nl.

8.8 Kosten (zoals onder andere transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

8.9 De opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Portofoontoebehoren.nl voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van de garantie.

8.10 Portofoontoebehoren.nl is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, kabelbreuken, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/ vervangingen en/of onderhoud door derden e.d..

8.11 Alle garantieverplichtingen vervallen indien de producten geleverd door Portofoontoebehoren.nl zijn verbonden met behulp van apparatuur of software welke niet door Portofoontoebehoren.nl  is goedgekeurd of opdrachtgever tekort schiet In de nakoming van enige verplichting jegens Portofoontoebehoren.nl.

8.12 Voor garanties op reparaties gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven genoemd met dien verstande dat, voor zover deze niet binnen de hierboven gestelde termijn vallen, een periode van negentig dagen na reparatiedatum van toepassing is.

Artikel 9 – Installatie

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor het toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

9.2  Portofoontoebehoren.nl is gehouden kosteloos een installatietekening betreffende de te leveren producten te verschaffen waarop de maten, gewichten en afmetingen vermeld staan weke voor installatie van de producten noodzakelijk zijn.

9.3 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten door Portofoontoebehoren.nl  wordt uitgevoerd, wordt geacht dat de overeengekomen werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren worden uitgevoerd.

9.4 Opdrachtgever dient te allen tijde op eigen kosten de volgende voorzieningen te leveren en/of aan te brengen: – leveren en aanbrengen van alle funderingen; – leveren van alle kabels (uitgezonderd kabels welke tot de standaard levering van de te leveren apparatuur behoren); – leggen van kabel en invoeren van kabel in apparatuur; – ijzer-, las-, timmer- en/of schilderwerk; – het plaatsen van onderwaterdelen; – verzorgen van de benodigde (gezekerde) voedingsspanning; – aanbrengen en/of verzorgen van de benodigde aardverbindingenpunten; – ophangen en/of aanbrengen van de geleverde apparatuur; – het zo nodig ontstoren van de apparatuur; – demonteren, verplaatsen en/of afvoeren van andere en/of verouderde apparatuur.

9.5 Indien opdrachtgever aan het in artikel 9,4 gestelde heeft voldaan stelt Portofoontoebehoren.nl, na ontvangst van een op redelijke termijn gedaan verzoek van opdrachtgever daartoe vakbekwame technici ter beschikking aan opdrachtgever teneinde toezicht te houden op de montage, dan wel ten behoeve van de montage en het inbedrijfstellen van de geleverde producten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Portofoontoebehoren.nl  is beperkt tot voldoening van hetgeen Portofoontoebehoren.nl  ingevolge de garantie op zich heeft genomen.

10.2 Portofoontoebehoren.nl is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en voor zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Portofoontoebehoren.nl. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rentes is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 In alle gevallen waarin Portofoontoebehoren.nl ondanks het hierboven gestelde gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nimmer hoger zijn dan 25% van de prijs van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt en zal in elk geval nimmer hoger zijn dan € 10.000,-. De beperking geldt voor contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid.

10.4 Iedere vordering jegens Portofoontoebehoren.nl, behalve die door Portofoontoebehoren.nl uitdrukkelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

10.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde producten door leveranciers of hulppersonen van Portofoontoebehoren.nl aan Portofoontoebehoren.nl kunnen worden tegengeworpen, zullen door Portofoontoebehoren.nl ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever vrijwaart Portofoontoebehoren.nl  terzake van aanspraken van derden.

Artikel 11 -Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden ter keuze van Portofoontoebehoren.nl:

 1. Middels een van de betaalmethoden in de webshop.
 2. Contant bij afhalen.
 3. Middels storting op een door Portofoontoebehoren.nl aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door Portofoontoebehoren.nl  aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking.

11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente van 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag der vordering. Tevens zijn verschuldigd de door Portofoontoebehoren.nl te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, de kosten van externe deskundigen daaronder begrepen. Tenzij de werkelijke kosten hoger zijn bedraagt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 350,-.

11.4 indien de producten die door Portofoontoebehoren.nl dienen te worden geleverd om welke redenen dan ook niet (tijdig) door Opdrachtgever worden afgenomen zal Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Portofoontoebehoren.nl is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico voor Opdrachtgever te doen opslaan, of aan een derde te verkopen.

11.5 Alle aan Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Portofoontoebehoren.nl totdat de door Opdrachtgever aan Portofoontoebehoren.nl verschuldigde bedragen zijn voldaan.

11.6 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Portofoontoebehoren.nl nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Portofoontoebehoren.nl de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

11.7 Alle producten van Opdrachtgever welke Portofoontoebehoren.nl onder zich heeft of welke een derde onder zich heeft en waarvan of in verband waarmee door Portofoontoebehoren.nl de werkzaamheden worden verricht, strekken Portofoontoebehoren.nl tot pand voor al hetgeen Portofoontoebehoren.nl van Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderliggende overeenkomst.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien Portofoontoebehoren.nl door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen/voldoet althans enige prestatie door Portofoontoebehoren.nl wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor Portofoontoebehoren.nl uitvoerbaar is, is Portofoontoebehoren.nl niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Portofoontoebehoren.nl het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat terzake enige schadevergoeding verschuldigd is.

12.3 Indien de overmachttoestand langer dan 6 maanden duurt, hebben belde partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van enige schade.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Portofoontoebehoren.nl onafhankelijke omstandigheid. waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Portofoontoebehoren.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: een staking; overheidsmaatregelen; vertragingen In de aanvoer; uitvoerverbod; oproer; oorlog; mobilisatie; transport onmogelijkheden; invoerbelemmeringen: nalatigheid van leveranciers: ziekte van personeel; gebreken in hulp- of transportmiddelen; gebreken of tekortkomingen in (comptabiliteit van) software en gebeurtenissen welke door Portofoontoebehoren.nl redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

Artikel 13 -Tussentijdse beëindiging

13.1 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stil legging of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Portofoontoebehoren.nl binnen redelijke termijn mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Portofoontoebehoren.nl zonder, ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

13.2 producten die reeds zijn geleverd, maar nog niet betaald kunnen alsdan terug worden gevorderd, een en ander onverminderd het recht van Portofoontoebehoren.nl op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1 0p alle overeenkomsten waar deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 zijn niet van toepassing.

14.3 Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen gedaan door Portofoontoebehoren.nl en/of overeenkomst aangegaan door Portofoontoebehoren.nl en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Roermond, zulks ter keuze van Portofoontoebehoren.nl.